მონოგრაფიები:

 1. ტექსტი და ქრონოტოპი. თბ., თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010

 2. ქრონოტოპი ილია ჭავჭავაძის პროზაში. ხუთი თხზულების ანალიზი. თბ., გამომცემლობა `უნივერსალი~, 2006

 3. ქრონოტოპი ანტიუტოპიურ რომანში. ესქატოლოგიური ანტიუტოპიის ინტერპრეტაციისათვის. თბ., თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2005

სამეცნიერო წიგნები და სახელმძღვანელოები:

 1. ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი: მეოცე საუკუნის გამოცდილება  კემბრიჯი, კემბრიჯის სამეცნიერო გამომცემლობა, 2012 (თანაავტორი და რედაქტორი)

 2. XVI-XVIII საუკუნეების ქართული ლიტერატურა. აღმოსავლური და დასავლური კულტურულლიტერატურული პროცესების გზაშესაყარზე.. თბ., გამომცემლობა "უნივერალი" , 2012 (თანაავტორი და რედაქტორი)

 3. ლიტერატურისმცოდნეობის შესავალი, თბ., GCLA Press, 2012 (თანაავტორი და რედაქტორი)

 4. ფაბულა და სიუჟეტი. თბ., ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2011

 5. ჟანრის თეორია. _თბ., ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2009

 6. ლიტერატურის თეორია. XX საუკუნის ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობანი. თბ., შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2008  (თანაავტორი და რედაქტორი)

მხატვრული თარგმანი კომენტარებით:

 1. ასი უძველესი იაპონური ლექსი. _ თბ., გამომცემლობა `სიესტა~, 2008

პუბლიცისტურ-ესეისტური წიგნი:

 1. იაპონური დღიურები. _თბ., გამომცემლობა `საარი~, 2000

 2. Японский дневник. Издательство Сервис, 2002

 

 

 

  Irma Ratiani

 

  English